EestiEnglishРусский

PROJEKTI KOKKUVÕTE

MTÜ Räpina Avatud Noortekeskuse projekt „Keskkonnateadlik seikluskasvatuse teenuse NOORTE VEEVÄRK  –arendamine“ on lõppenud ja saab lugeda igati kordaläinuks.
Projekti elluviimise periood oli 1. november 2012 kuni 30. aprill 2014.  
Projekti realiseerimine sai võimalikuks tänu Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.
Projekti meeskonna nimel avaldan tänu kõikidele organisatsioonidele tänu koostööpartnerite, kolleegide, sõprade  ja noorte osalusele ja kaasaaitamisele.
Projekti eesmärgiks oli äriplaani rakendamisel suuta projekti lõppedes iseseisvalt koostöös KOVidega majandada ja muuta seikluskasvatuslik tegevus minimaalsete püsikuludega jätkusuutlikuks. Arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises. Läbi seikluskasvatuse parendada noorte elu ja soodustada arengut, aidates noortel püstitada eesmärke ning kasutada nende saavutamiseks noores endas peituvaid ressursse.

Teenuse arendamisel arvestada, et teenus oleks kättesaadav kõigile noorteühendustele ja ka noortega tegelevatele inimestele (noorsootöötajad, õpetajad, vanemad) üle Eesti.
Teenuse valdkond: Teenuse valdkonnaks on keskkonnateadlik seikluskasvatus noorsootöös.

Projekti raames on toimunud:
Täiendkoolitused projekti meeskonnale, vabatahtlikele
Raamatupidaja individuaalõpe – 2 inimest
Fotokaamera koolitus  1 inimene
Laagrikasvatajate koolitus – 2 inimest
Eesti Matkaliidu esimese taseme matkajuhtide koolitus – 2 inimest
Seikluskasvatuse koolitus – 3 inimest
Esmaabi põhikursus  - 2 inimest
Meeskonnatöö koolitus - 8 inimest
 
Kohtumised, vestlused,  infotunnid ja infopäevad koolide õpetajate ja õpilastega, noortekeskuste noorte ja noorsootöötajatega, valdkonna spetsialistidega ja avalike võimu esindajatega.
Projekti oli kaasatud 15 KOVi, 15 noortekeskust, 31 erineva kooli õpilased.
Projekti jooksul toimus kokku 12 erinevat matka
Matkadel osales kokku 231 erinevat inimest (sh õpetajad, õpilased, välismaalased, noorsootöötajad, päästeametnikud jne)
Matkad viisid kliente nii Võhandu kui ka Ahja jõele

Nimetatud teenusest on osa saanud noored, noorsootöötajad, õpetajad ja noortejuhendajad Räpinast, Ruusalt, Võrust, Verioralt, Tartust, Kambjast, Nõost, Mulgimaalt, Haanjamaalt ja isegi Tallinnast ja Ida-Virumaalt.

Kõik projektiraames toimuvad sündmused, üritused, koolitused, reklaamkampaaniad aitasid kaasa teenuse jätkusuutlikkusele aluse panemiseks. KOV rahastab osaliselt tegevust. Projektide ja teenuse osutamise kaudu saab finantsvahendeid, et teenust hoida käigus ja arendada. Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse jätkusuutlikkuse tagab koolitatud ja motiveeritud  meeskond ning soetatud vahendite olemasolu. Planeeritud on teenust jätkata esialgu ca 8 matka hooajajooksul, st ca 12-14 matkapäeva.

Teenuse pakkumisel järgime ka edaspidi kaasamise head tava. Info jõuab valikut tegemata kõikidesse noortekeskustesse, koolidesse, KOVi Põlvamaal ja Tartumaal ja üle Eesti. Samuti noorsootöö listidesse, facebooki, sh eesti ank listi. Projekti kohta info paigutatakse koduleheküljele kõikidele huvitatutele kättesaadavaks. Viiakse läbi avalikud üritused teenuse tutvustamiseks. Tänu KOVide osalusele on teenus kättesaadav ka vähemate võimalustega ja erineva sotsiaal-majandusliku staatusega noortele. Meie teenus on peale KÜSK rahastuse lõppu ka reaalselt jätkusuutlik.

Rohkem infot: www.noorteveevärk.ee